Home
Noeles

Notizies dal Aiut Alpin Dolomites

Te chisc dis de lugio fova per la scuadra dl Aiut Alpin Dolomites for inò da muever per caji scialdi defrënc. Nsci iel de gran mpurtanza de fé plu proves de uni sort ajache n vën cunfruntei cun for plu caji che à nia da n fé cun l jì a crëp.

N ntervënt ulache n paur dl luech à abù na gran fertuna tla sfertuna ie suzedù a La Val. Ël fova tl lëur de furné cun na cëria de fën de viers de si tublà canche ti ie unì ancontra un da n auto cun n gran sgors. Per l astilé ora iel frì te l mur sëura streda; chël dal auto se n fova ntant mucià. L traktor se ova fermà su per l mur ma canche l paur fova tl lëur de scané ora al scumencià a ti mucé ju per streda. Ël ulova ti sauté do per l fermé ma l ti l à nia fata a sauté ite defin. L traktor fova ntant ruà sun l autra pert de streda streflan ju per la sief de fier dlongia streda. L paur ova mo n pe dedora ma cun duta si forzes iel stat bon de l fermé ënghe sce l se ova n pué schicià la giama danter traktor y sief. L ëssa pudù avëi cunseguënzes scialdi pieces. Cun l aiut de i destudafuech iesen stac boni de l tò ora y do chël l à l Aiut Alpin julà te spedel.

N auter ntervënt ora de i crëps fova sun la peles de Fermeda ulache n jëunn ova dat sëura melamënter cun si parapendio. Ël se ova fat mel al fil dl spinel y cun cautela l an ciarià tl joler per l sëurandé ai dutores te spedel de Persenon.

Drët mel se à fat un che furnova cun l motor sun l stradon danter San Ciascian y l Valparola. Ël fova tumà y ova ënghe perdù cunescënza.

N nzidënt danter un dal motor y un dala roda ie suzedù puech sota Trafoi. Ëi dijova che tramedoi furnova bel plan, ma bonamënter ne fovela nia nsci. Chël dala roda che furnova juvier se à rot n brac y fova burià su mpue dlonch ora . Plu paiede se l à chël dal motor che furnova suvier. Ël se ova fat dassënn mel al fil dl spinel, ma per fertuna sentivel mo la mans y i piesc

N auter ntervënt ulache l fova riesc de bujën de n dutor fova sun la furcela del Lago che ie puech sëura la utia Scotoni. N ël de70 ani fova burdlà ju per n 10 metri batan dassënn l cë. L ova n gran mel al spinel y se ova rot tramedoi cnodles. Chësc ntervënt an fat tacan ite socoriteur y dutor te 5 metri de binda dal joler ju.

Che l ie te vel ucajion ënghe drët cherdé aiut canche n se à nia fat mel ma n ie ruei te n luech periculëus ulache n possa nia plu jì inant chësc an udù te n ntervënt sun i dënz de ciaval ( Rosszähne) N jëunn dl post de 22 ani fova ruà te n post ulache l se la sentiva nia plu de jì inant y ënghe nia de dé ëuta. Ël fova ruà ora de troi y la ti ie jita fata de cherdé aiut cun l fonin, ma do chël ne ovel plu degun signal per pudëi spieghé ulache l ie. Nsci an cri ju l raion cun l joler y prësc l an ënghe udù. L fova te n post nia sauri da ti rué permez y perchël an lascià ju l socoriteur cun 50 metri de binda nchin pra l jëunn che n à pona trat su tl joler y julà al segur. Bon che l à cherdà aiut ajache la cunseguënzes sce l fossa jit inant o de reviers ëssa pudù vester nia bones.

valutaziun
Submitting your vote...
stampè